Till startsida

Årsmöte 2019 PMI Sweden Chapter

Alla PMI Sweden Chapter medlemmar är hjärtligt välkomna!

Ort: Stockholm
Plats: Clarion Hotel, Skanstull, Rum C10
När: 2019-03-11 (kl 11:00-12:00)Lägg till i din kalender

Länk till dokumentation: Länk

Agenda

1. Mötets öppnande
2. Upprop och fastställande av närvarande medlemmar
3. Fråga om Årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
4. Fastställande av Dagordningen
5. Val av Ordförande för Årsmötet
6. Val av Sekreterare för Årsmötet
7. Val av två (2) justerare att jämte ordföranden justera protokollet från Årsmötet, tillika rösträknare
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018
9. Revisorns rapport över Styrelsens förvaltning 2018
10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
11. Styrelsens förslag till verksamhetsmål 2019
12. Styrelsens förslag till Budget för 2019
13. Val av styrelseordförande
14. Val av ledamöter till styrelsen
15. Val av revisor och revisorssuppleant
16. Övriga frågor
17. Årsmötets avslutande

Typ: Nätverksträff
Kostnad: Gratis
Avbokningsbar: Nej
Aktivitetsansvarig:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working0
  • Power Skills1
  • Business Acumen0
  • Summa PDU1