Till startsida

(copy)

Alla PMI Sweden Chapter medlemmar är hjärtligt välkomna!

City: Stockholm
Location: Clarion Hotel, Skanstull, Rum C10
When: 2019-03-11 (11:00-12:00)Add to your calendar

Länk till dokumentation: Länk

Agenda

1. Mötets öppnande
2. Upprop och fastställande av närvarande medlemmar
3. Fråga om Årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
4. Fastställande av Dagordningen
5. Val av Ordförande för Årsmötet
6. Val av Sekreterare för Årsmötet
7. Val av två (2) justerare att jämte ordföranden justera protokollet från Årsmötet, tillika rösträknare
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018
9. Revisorns rapport över Styrelsens förvaltning 2018
10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
11. Styrelsens förslag till verksamhetsmål 2019
12. Styrelsens förslag till Budget för 2019
13. Val av styrelseordförande
14. Val av ledamöter till styrelsen
15. Val av revisor och revisorssuppleant
16. Övriga frågor
17. Årsmötets avslutande

Type: Nätverksträff
Price: Free
Cancellable: No
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working0
  • Power Skills1
  • Business Acumen0
  • Sum PDU1