Till startsida

Kallelse till PMI Sweden Chapters årsmöte 2016.

 
Alla medlemmar är varmt välkomna till årsmötet.
Då det sker i samband med Passion for Projects, passa på tillfället att närvara när ni ändå är i Uppsala.

När:

Måndag 14 Mars 2016, klockan 11:00-12:00

Plats:

Uppsala Konsert & Kongress

Sal C

Vaksala torg 1

753 31 Uppsala

Mer information kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida tio dagar före mötet.

Dagordning

1.Mötets öppnande
2.Upprop och fastställande av närvarande medlemmar
3.Fråga om Årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
4.Fastställande av Dagordningen
5.Val av Ordförande för Årsmötet
6.Val av Sekreterare för Årsmötet
7.Val av två (2) justerare att jämte ordföranden justera protokollet från Årsmötet, tillika rösträknare
8.Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015
9.Revisorns rapport över Styrelsens förvaltning 2015
10.Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
11.Styrelsens förslag till verksamhetsmål 2016
12.Styrelsens förslag till Budget för 2016
13.Förslag på revidering av stadgar
14.Val av styrelseordförande
15.Val av ledamöter till styrelsen
16.Val av revisor och revisorssuppleant
17.Övriga frågor
18.Årsmötets avslutande

 

 

 

2016-01-27