Till startsida

Fortsatta utmaningar för organisationer att leverera framgångsrika projekt

KPMGs och PMIs senaste rapport inom projekt- och förändringshantering visar på stora skillnader i vad organisationer säger sig behöva för att driva framgångsrika projekt och vad som faktiskt finns att tillgå. IT-industrin toppar listan på branscher som har relativt välutvecklade arbetssätt och förmågor, medan energibranschen och offentlig verksamhet upplever större svårigheter.

I årets Swedish Project Review på temat ”Delivering Value Beyond Borders” framgår att de yrkesverksamma inom projekthantering anser det viktigt eller mycket viktigt att anpassa och utveckla sina metoder och kunskaper. Samtidigt vittnar de om att organisationer många gånger misslyckas inom just dessa områden. Strukturer för riskhantering och finansiell styrning är viktiga för att ett projekt ska lyckas, men rapporten visar att organisationer generellt sett har låg mognad inom dessa områden. Samma trend syns i hantering av kompetensmatchning. 97 % av respondenterna anser att det är avgörande att matcha kompetenser och resurser i utförandet av projekt, men endast 15 % medger att denna förmåga i stor utsträckning finns i deras organisation. 

-Strategiska initiativ och investeringar drivs idag i projektform, ofta med lånade resurser från den löpande linjeverksamheten. När kunskapskraven ökar samtidigt som fler projekt initieras än tidigare upplever många organisationer att kapacitets- och kompetenshanteringen blir alltmer kritisk. Det är vanligare att projekt misslyckas på grund av bristande kompetens än finansiella resurser – 2019 är konkurrensen om rätt och tillräcklig projektkompetens mer påtaglig än någonsin, säger Henrik Bagewitz, Director inom rådgivning på KPMG Sverige. 

Offentlig sektor – 40 % mindre chans att lyckas med projekt

I årets rapport ser vi tydlig skillnad mellan olika branschers och sektorers förmåga att leverera projekt. IT-branschen utmärker sig positivt, medan undersökningen visar att organisationer inom den offentliga sektorn har över 40 % mindre chans att lyckas med projekt, i jämförelse med organisationer inom privat verksamhet. Även inom energibranschen och byggbranschen finns det stora utmaningar. 

-Det är ingen överraskning att organisationer inom olika branscher och sektorer skiljer sig åt vad gäller systematik och effektivitet i projekthantering. När kärnverksamheten är nära kopplad till komplexa investeringar och nyutveckling är behovet av styrning och stödjande strukturer för projekt större än när det primära arbetet är av förvaltande karaktär. Detta kan vara en orsak till att IT-branschen är föregångare och att den offentliga sektorn upplever utmaningar, säger Kostas Viglas, Director of Research, PMI Sweden Chapter.

Undersökningen visar även att projekthantering i en multinationell miljö är ett område som ökar i betydelse. Behovet av tydlig målstyrning och ledning, en gemensam värderingsorienterad kultur och väletablerade processer är påtagliga faktorer för att lyckas i samarbete över gränser. Hantering av kulturella skillnader och ett effektivt teknikstöd är andra särskilt viktiga aspekter som lyfts fram. 

Om studien – Sveriges ledande index för projekt med 380 respondenter

Swedish Project Review är Sveriges ledande index för projekt – rapporten beskriver trender, framgångsfaktorer och ger branschspecifika nyckeltal. Rapporten ges ut årligen i samarbete mellan KPMG och Project Management Institute (PMI). I år bygger slutsatserna på svaren från sammanlagt 380 respondenter med kompletterande djupintervjuer. Organisationer av olika storlek är representerade från olika branscher och sektorer. Respondenterna utgörs primärt av projektledare, PMO-chefer och andra organisationsledare.

Rapporten lanseras den 11 mars på Skandinaviens största projektkongress Passion for Projects i Stockholm, en mötesplats för professionella inom styrning och ledning av projekt. I anslutning till lanseringen på kongressen, kommer det att hållas en paneldiskussion kring resultaten i rapporten. Representanter från näringsliv och offentlig sektor medverkar.

Om KPMG

KPMG är ledande inom rådgivning för stora projekt och program med global utbredning och tydlig lokal närvaro.

Om PMI SE

PMI SE är en ideell förening som består av professionella projektledare som på volontärbasis erbjuder kompetensutveckling och nätverk för individer som arbetar i projekt. PMI har globalt 565 000 medlemmar i 208 länder. 

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Bagewitz, Director, KPMG Sverige
henrik.bagewitz@kpmg.se, 070-952 89 23

Björn Bergman, Kommunikationsdirektör KPMG Sverige
bjorn.bergman@kpmg.se, 070-876 24 53

Richard Svahn, Kommunikationsansvarig PMI Sverige
richard.svahn@pmi-se.org, 070-455 96 59

2019-03-11