Till startsida

Profiler genom åren - Patrik Bergström

Min roll inom PMI Sweden är Ordförande i Valberedningen. Det innebär att jag leder arbetet i valberedningen och tillsammans med valberedningen följer upp styrelsens arbete genom personliga samtal en gång om året. Resultatet av de personliga samtalen återkopplar valberedningen till enskilda styrelsemedlemmar och styrelsen som grupp.

Vilken är din roll inom PMI Sweden chapter, och vad innebär den?

På uppdrag av våra medlemmar söker och utvärderar vi kandidater till styrelsen i enlighet med våra stadgar och tillämpbara processer. Valberedningen genomför samtal med lämpliga kandidater och säkerställer att de uppfyller formella krav. Slutligen föreslår valberedningen kandidater till de olika rollerna i styrelsen.Medlemmarna i PMI Sweden röstar på kandidaterna genom vårt elektroniska val som genomförs i samarbete med PMI i Bryssel m.h.a. PMI:s gemensamma plattform för val. Rollen innebär kontakter med många volontärer och god möjlighet att omsätta erfarenhet av både PMI och PMI Sweden.

Du var med och grundade PMI Sweden chapter - hur kommer det sig att PMI SE överhuvud taget skapades?

Genom min yrkesroll som "Manager Project Management & Leadership" väcktes intresset av att certifiera projektledare gentemot en vedertagen standard och utveckla projektmetodik/arbetssätt baserat på standard. Inom många området fanns en rad olika certifieringar men inom projektområdet var det ganska begränsat i norden. Kunskapen om standard för projektledning var begränsad i norden. Våren 1997 började vi söka efter lämpliga certifieringar och standarder för projektledning.

PMI fångade intresset ganska snabbt och särskilde sig ganska mycket ifrån andra organisationer. Certifieringsprogrammet var väldigt seriöst, kvalitetssäkrat, objektivt, effektivt och skedde mot en vedertagen standard. PMI:s övergripande mål, syfte, organisation och arbetssätt med volontärer i kombination med en professionell organisation med anställd personal var ett upplägg som var mycket intressant. Vi beställde introduktionsmaterial ifrån PMI och blev väldigt inspirerade av att starta ett "Local Chapter" i Sverige. Några företag i Sverige hade certiferade projektledare och visade stort intresse. Intresset var även stort hos en rad personer och organisationer som inte hade hört talas om PMI tidigare.

Efter intensivt sökande av intressenter verkade det som om vi skulle kunna etablera en styrelse och ansöka om att starta ett "Local Chapter" i Sverige. Men det var inte bara positivt gensvar. Vi fick ett antal telefonsamtal och brev med tydliga budskap om att det inte var bra för projektledning i Sverige om vi startade ett "PMI Local Chapter". Det fanns inte plats för PMI i Sverige, det var en amerikansk organisation som inte var bra för Sverige, vi skulle aldrig lyckas att starta PMI i Sverige och vi skulle inte få några medlemmar. En konsekvens blev att några av de tilltänkta styrelsemedlemmarna hoppade av och vi fick söka efter nya eldsjälar som ville engagera sig.

En stark övertygelse av att det behövdes en internationell icke kommersiell organisation i Sverige, baserad på volontärt arbete, med ett professionellt internationellt certifieringsprogram, internationella standarder, internationellt nätverk, öppenhet och vilja att dela erfarenheter, inspirerade och var en viktig drivkraft till att slutligen starta PMI Sweden.

Starten av PMI Sweden var en utmaning som krävde mycket tid och energi. Grunden för att lyckas var att skapa en organisation som utvecklades av starka volontära eldsjälar med passion för projektområdet. Stark passion var den tydligste drivkraften för starten av PMI Sweden och har varit den röda tråden i PMI Swedens utveckling sedan dess.

Det har gått nästan 20 år sedan starten - vad har förändrats sedan dess? Största skillnaderna då jämfört med nu?

Det mesta har förändrats men PMI Swedens grundvärderingar finns kvar. Vi delar en värdegrund med värdeord som passion, öppenhet, delaktighet, respekt, volontärt arbete och alla med intresse för projektområdet är välkomna att vara med på resan. Under åren har självklart vår mognad förändrats. När vi lanserade PMI i Sverige 1998 kände inte så många till PMI. Projekt som arbetsform och yrkesrollerna inom projektområdet har även mognat, utvecklats och etablerats. Idag omfattar området mycket mer som t.ex. Portföljstyrning, Programledning, PMO etc. och arbetsformen har harmoniserats med andra arbetssätt inom traditionellt linjearbete, med Agila arbetssätt etc. PMI hade två etablerade certifieringar och en standard 1998. Idag finns åtta etablerade certifieringar och elva standarder.

PMI Sweden med alla volontära insatser, stöd ifrån organisationer och alla andra intressenter har i stor grad bidragit till att mognaden inom projektområdet i Sverige ökat avsevärt. Vi har även med hjälp av PMI:s internationella nätverk etablerat ett internationellt utbyte som gagnar alla intressenter.

Det volontära arbetet och antalet volontärer har utvecklats enormt. Från starten av PMI Sweden var ambitionen att utveckla en stor volontär organisation, men det krävs en mognad med en stabil medlemsbas för att kunna göra det. Under många år genomförde ett fåtal styrelsemedlemmar majoriteten av arbetet. Växande volontär organisation började realiseras år 2003 när vi etablera lokala nätverk. Efter år 2003 har antalet nätverk och volontärer vuxit steg för steg och idag har PMI Sweden mer än 100 volontärer. Alla volontärer, organisationer och intressenter som stöttat och bidragit till PMI Sweden har varit med och skapat den väl etablerade organision som finns idag och bidragit till utvecklingen av projektområdet i Sverige och internationellt.

Patrik Bergström

Vad är det bästa med att vara volontär?

Det är mycket som är bra med att vara volontär inom PMI. För mig är det inte en sak utan en rad saker som skapar en helhet. Du är med och påverkar utvecklingen inom hela området inte bara i Sverige utan internationellt. Du utvecklar din egna kompetens och andras kompetens genom öppenhet och delning av erfarenheter och kunskap. Du får energi, glädje och passion genom att arbeta och träffa andra eldsjälar och organisationer med intresse av projektområdet. Du utvecklas som volontär men även i din professionella yrkesroll på kort, medellång och lång sikt. Du delar din passion med andras passion och är välkommen i PMI:s globala nätverk med personliga vänner över hela världen.

Har du några tips till den som funderar på att bli volontär?

Majoriteten av volontärt arbete baseras på någon form av passion. Börja med att tydliggöra din egna passion och drivkrafter för att bli volontär. Vilket område önskar du fokusera på? Med vad och hur kan du bidraga? Vad önskar du att få ut av ditt egna volontära arbete? Hur mycket tid kan/vill du investera i ditt volontära arbete? Vilken balans mellan egen tid, familj, arbete, andra fritidsintressen och volontärt arbete är viktigt för dig för att du skall övergripande trivas och utvecklas? Diskutera ovan med någon i PMI Swedens organisation för att hitta en volontär roll som passar dig. Är du osäker på vem du skall prata med är det enklast att kontakta volontärsansvarig.