Till startsida

Varför har ordet ”projekt” blivit ett skällsord inom IT?

Det har gått snabbt. Från traditionell projektstyrning, via agil projektstyrning, till ett läge där projekt inte längre får, eller åtminstone bör, förekomma. Vad hände? 

För tio år sedan var jag ansvarig för ett större samordningsprojekt. Det börsnoterade, svenska företaget hade verksamhet utspridd över hela världen och syftet med projektet var att skapa en global, virtuell IT-supportorganisation. Processer och stödverktyg skulle samordnas och personal skulle samverka för helhetens bästa. Projektmetodiken PRINCE2 valdes och följdes enligt skolboken. Den tredje veckan i juni, ett knappt år efter projektstart, var det dags för go-live. En stor händelse där vårt arbete äntligen skulle börja skapa värde i organisationen.

För fem år sedan var jag projektledare för etablering av förvaltningsstyrning i en svensk, facklig organisation. Arbetet bedrevs i sexveckors iterationer där varje iteration inleddes med planering och avslutades med en demo samt ”produktionssättning” av de nya roller och arbetssätt vi definierat.  

Förra året drev jag ett initiativ för etablering av ett agilt förhållningssätt hos en organisation i den finansiella sfären. Även här var ambitionen att planera och leverera värde iterativt. Ungefär som för fem år sedan, men med en skillnad. Ordet projekt fick inte användas för att beskriva arbetet, som ändå bedrevs i en form som var förvirrande likt …ähum… ett projekt.

Man kan tycka att IT, som bransch, borde nått en mognad och förståelse för att begreppet projekt inte är synonymt med vattenfallsmetodik. Så är inte fallet. I den komplexa värld som IT utgör så är vattenfallsmetodik sällan en framgångsfaktor. Ett iterativt tillvägagångssätt är nästan alltid att föredra. Problemet är att arbetsformen projekt, så att säga, dras med i vattenfallets fall. Projekt har blivit ”collateral damage”.

Ett annat fenomen som strör ytterligare salt i det ömma projekt-såret är den filosofi som inom IT-världen benämns DevOps. En av grundtankarna i DevOps är undvikande av överlämningar. Närmare bestämt den överlämning som sker från en funktion till en annan, till exempel från utveckling till test, i samband med utvecklandet av en produkt. Eller den överlämning som sker från ett projekt till en förvaltningsorganisation. Istället förordas tvärfunktionella team som har ett helhetsansvar för hela produktlivscykeln, från kravställning till förvaltning. I DevOps beskrivs detta som att gå från projektfokus till produktfokus.

Är det då ett problem att IT-branschen har ett komplicerat förhållande till ordet projekt? Ja, det ställer onekligen till det en del. Det skapar förvirring kring arbetsformer och terminologi. Vad ska vi kalla de insatser, av engångskaraktär, som motsvarar det som tidigare kallats projekt? För dessa försvinner väl inte bara för att vi skapar tvärfunktionella team i organisationen?!

Det skapar även förvirring kring allokering av resurser. Om vi inte har motsvarigheten till projekt för att allokera resurser till specifika insatser så måste det finnas ett bra alternativ. Även om vi inte får kalla det projekt- eller programkontor längre så behöver vi väl ändå ha ett sätt att planera och fördela organisationens resurser så att maximalt värde skapas? Med andra ord, en effektiv portföljstyrning. Inom IT-världen börjar olika alternativ för just portföljstyrning växa fram. Ett av de mer kända är SAFe-ramverket som, bland annat, beskriver en modell för portföljstyrning. Även om det finns ett lovvärt tänk så har de flesta organisationer som börjat jobba med dessa ramverk en relativt låg mognad kring just portföljstyrningen. Det finns alltså ett gap mellan den ideala världen, som beskrivs av ramverk och modeller, och den faktiska verkligheten.

Vad kan man då göra åt situationen att vi inte längre får kalla projekt för projekt? Jag tror vi får acceptera och hantera läget, i alla fall under en övergångsfas. Problemet är hanterbart och antagligen nödvändigt för att IT-världen ska ta nästa steg i mognadstrappan. Ett pris vi får betala i övergången från en IT-värld som ”bara” var komplicerad till en värld som blir mer och mer komplex.

Ola Källgården

VD, konsult och utbildare hos Olingo 

2021-01-05

Ola Källgården

Ola är organisationskonsult och utbildare på Olingo Consulting. Han har varvat och kombinerat uppdrag hos ”traditionella” organisationer med nystartade organisationer. Han coachar sina kunder till rätt balans mellan struktur och flexibilitet, kontroll och snabbhet. Ola är en erfaren kursledare, ackrediterad att hålla kurser inom DevOps, SAFe® och ITIL®.
Han är en flitigt anlitad föredragshållare och medförfattare till senaste versionen av ITIL-ramverket.