Till startsida

Småpåvar, smygutveckling och rör inte mitt sätt att arbeta!

Många organisationer använder sig av projektarbetsformen för att utveckla verksamheten. Det investeras mycket pengar för att utveckla verksamhet och många av projekten misslyckas att bidra till de strategiska målen. Att bedriva mängder av projekt innebär en ökad komplexitet, ökat antal beroenden, behov av resursoptimering, ökat behov av kommunikation och samarbete med kunder, leverantörer och givetvis tvärs över de egna organisationsgränserna. Detta skapar ett behov att skifta fokus från det enskilda projektet till att kunna ta ett samlat grepp på flera projekt samtidigt. 

För att kunna hantera en verksamhet med många parallella lyckade projekt etablerar organisationer ofta portföljstyrning. Detta i syfte att säkerställa de initiativ som startas bidrar till organisationens mål, att resurser används så effektivt som möjligt, att hantera beroenden samt säkerställa att det finns förutsättningar att leverera portföljen. Att etablera portföljstyrning i en organisation är ett strategiskt förändringsprojekt då det ofta omfattar hela verksamheten, ändrar styrstruktur, mandat, ansvar och roller. 

Jag har bedrivit fyra etableringar av portföljstyrning med tillhörande stöd. Dessa satsningar har både bedrivits inom privat och offentlig sektor. Alla etableringar har skett i projektform och i alla genomföranden har jag haft ett starkt sponsorskap från högsta ledning men har ändå stött på varierande grad av nedan ingredienser: 

Otydliga mål i verksamheten 

Otydliga mål försvårar när man ska skapa en prioriteringsmodell. I och med införande av portföljstyrning har ledningen tvingats att konkretisera mål för att kunna säkerställa att organisationen satsar på rätt projekt.

Helhetssyn 

Mandat och ansvar är starkt kopplat till linjeorganisation vilket gör det svårare att känna ansvar och sätta på sig hela ”organisationshatten” vid prioritering. Vid etablering av ett styrorgan för portföljen så krävs ett tydligt ansvar och mandat samt fokus på vad som är bäst för hela organisationen. Ibland en svår nöt att knäcka. 

Rädsla att förlora makt

Makt är en stark drivkraft och rädslan att förlora makt finns oftast hos mellanchefer som tidigare har kunnat agera ”småpåve” inom sin egen organisation. De känner sig hotade när de inte lägre befogenheter att starta och driva ”egna satsningar”. I och med införande av portföljstyrning kommer dessutom alla krävas på en motivering till varför ett initiativ ska bedrivas, koppling till mål, vilken nytta som förväntas samt att det tydliggörs vem som är ansvarig för att hämta hem nyttan när projektet har levererat. Initiativen ska sedan värderas utifrån uppsatta kriterier och inte utifrån vem som skriker högst. 

Smygutveckling och struntar i styrstruktur 

Beställare döljer existerande projekt på grund av rädsla för att projektet ska läggas ner eller kommer att granskas. Det finns också exempel på att det startas initiativ utan förankring samt att aktivt motarbeta genomförandet mer eller mindre öppet. 

Lägg dig inte i mitt arbete

Motstånd hos vissa projektledare som uppfattar att riktlinjer, gemensamma arbetssätt och starkare styrning inkräktar på ”mitt” sätt att bedriva projekt. 

Övertro på att strukturer i sig löser problemen. 

Bara vi får riktlinjer, processer och strukturer på plats så blir det bra. Visst är det viktigt med struktur men det är viktigt att det införs processer efter organisationens behov och framförallt att dessa används. 

Är detta ingredienser vid förändringsarbete som du känner du igen dig i er organisation? 

De flesta av dessa hinder överbryggas genom en aktiv förändringsledning där organisationens ledning utrycker ett tydligt behov av portföljstyrning och varför portföljstyrning etableras. Ett starkt VARFÖR.

En annan viktig del är att projektet som ska införa portföljstyrning har ett väl genomtänkt och strukturerat arbetssätt. Starta gärna med en mognadsanalys för att bestämma nuläge och önskat framtida läge, sätt planen baserat på mätningen så kan man även mäta om de insatser som görs ger önskade effekter. Satsa även på att informera och utbilda kontinuerligt för att skapa en styrnings- och projektkultur som önskas.

Inför de nya arbetssätten succesivt med en tydlig prioritering och möjlighet att under arbetets gång anpassa processer och verktyg. Välj även ut lågt hängande frukter som ger effekt i organisationen direkt, på så sätt ökar acceptansen och förändringsviljan. 

En framgångsrikt och hållbar portfölj är en portfölj som ledning äger och driver mot organisationens mål. Detta gör även att småpåvar och smygutveckling är ett minne blott. 

 

Maria Björk

MariaB erbjuder projektledning, stöd och förändringsledning med fokus på att skapa verksamhetsnytta och nå uppsatta mål.

maria@mariab.nu

2019-07-03