Till startsida

Skolkompetens eller livskompetens?

Tillbaka från en intensiv vecka på World Congress on MindTraining and Excellence in Sport & Life. På plats på kongressen finns specialister från hela världen inom områden som rör individ, grupp, organisation och ledarskapsutveckling. På Kongressen presenteras både den forskning samt den verksamhet som bedrivs inom området i respektive länder. 

På plats under en dag under kongressen var fyra ungdomar som delade med sig av vilka verktyg de använt och vilken effekt MindTraining har och har haft i deras vardag. Både ur samhällsperspektiv och individperspektiv blir det mer och mer betydelsefullt att klara av skolan på bästa möjliga sätt. Krav och förväntningar på ungdomar är mycket höga och ger stress och ibland utanförskap. Det finns därför behov av många olika insatser som skapar bättre förutsättningar för ungdomar.

Forskning visar att goda prestationer i kombination med meningsfullhet och tillhörighet ger en god utveckling långsiktigt. Ungdomar behöver både skol- och livskompetens. Insatser som stärker kompetensen förebygger misslyckanden, utanförskap, mobbing och stress och skapar möjligheter för positivt engagemang och driv.

Varje år arrangeras ett utbildningsläger för ungdomar på skolloven. Lägret handlar om hur ungdomarna tränar sin mentala, sociala och lärande förmåga. Här är 5 nycklar som vi jobbar med under lägret:

1.Boosta självkänslan 

2. Nyckel till motivation

3. Reflektion - Träna tänket….

4. Hitta strategier och ta mer kontroll

5. Möjlighet att ta ansvar för sin egen utveckling

Förmågorna att lära sig, koncentrera sig och fokusera, motivera sig, kommunicera med sig själv och andra, att uppnå resultat är träningsbart och av stor betydelse hela livet. Genom att använda metoder som praktiskt är direkt tillämpbara i elevernas vardag skapas insikter och kunskaper som härrör till området beteendevetenskap. Upplevelsebaserad inlärning som ger en varierad inlärningssituation. Stor individanpassning i små grupper.Coachande förhållningssätt som ökar individens medvetenhet. Att inom lägrets ram direkt träna på och förändra de vanor och beteenden som för eleven är önskvärda att förändra. Varje elev väljer det steg som är av störst betydelse för att skapa den förändring som önskas. Vi konkretiserar och specialanpassar de olika tillvägagångssätten.” Hur ska jag nu gå tillväga? 

Formen att byta miljö och fokusera på att tillföra ny kunskap, insikter och nya verktyg, för att bättre hantera den vardag som man kommer tillbaka till, har visat sig vara kraftfull och effektiv. Metaforen träningsläger är tillämpbar eftersom formen underlättar att fokusera och ta bort störande moment.De särskilda utbildningslägren har som mål att skapa en förändring liktydigt med en utveckling som leder mot en förbättring för ungdomen. Lägerformen underlättar att förändring sker genom att hela processen under veckan skapar en miljö som underlättar för ungdomen.

Förutsättningar för att ge feedback är stora. UtbildningLägret följs också upp på hemmaplan via coaching med de ansvariga tränarna. Deltagarna är sedan bättre rustade att möta de olika utmaningarna de står inför på hemmaplan.

Jag har deltagit tidigare på flera olika Världskongresser i olika världsdelar genom åren och det är en ynnest att få vara i ett sammanhang med forskare, läkare, Psykologer, Lärare med så lång erfarenhet and så stort engagerade och vars intention är att skapa utveckling och lärande.

Min fråga till dig som yrkesverksam inom t ex projektledning; Hur tränar du på din mentala och lärande förmåga? Står du inför en verksamhetsförändring? Hur skulle en upplevelsebaserad träning inom ert nya område påverka förmågan att införa förändringen? Hur följer ni upp och sprider ny kunskap efter genomförda utbildningar? Hur boostar ni medarbetarnas självkänsla i er organisation? Nu är det sommar och tid för reflektion, kanske är detta något du kan ta med dig till din verksamhet när hösten är här!

TACK!

 

Carina Juserius

Utbildare, Tränare, MetaCoach, på Kompus Kompetensträning

2019-07-10