Till startsida

Hållbarhet förutsätter ett proaktivt ledarskap

Hållbarhet är ett ord som allt oftare nämns i alla möjliga sammanhang – exempelvis miljörelaterad, teknisk, ekonomisk och social hållbarhet. Allt detta är förstås gott och viktigt – men vi behöver intressera oss mer för vilket ledarskap som stimulerar och möjliggör hållbara lösningar. Risken är annars att vi istället hamnar i återvändsgränder, och att vi då under press pendlar över till andra ogenomtänkta lösningar – vilket ju är så långt från hållbarhet man kan komma. Nyckeln är att gå från ett reaktivt mot ett proaktivt ledarskap.

Stora insatser läggs idag på att utveckla ny teknik och nya processer med syfte att åstadkomma lösningar som är mer hållbara. Exakt vad begreppet hållbarhet betyder och innefattar diskuteras också, och även om det börjar framträda en hyfsat gemensam bild så beror definitionen fortfarande på vem du frågar och vilken bransch du rör dig i. Jag tror att dessa definitionsfrågor kommer att landa inom kort, och jag vill därför lyfta blicken en aning och resonera om vilket ledarskap som behövs för att åstadkomma hållbara lösningar. Eftersom utvecklingsarbete ofta sker i projektform är projektledarskapet viktigt, men kanske ännu mer ledarskapet hos de som utvecklar visioner, strategier och effektmål.

Fokus på en lösning leder lätt till tvära kast

Att inte lägga alla ägg i samma korg är ett välkänt talesätt, och för mig har det stor bäring på hållbarhet. För om vi satsar allt på en lösning så innebär det ju att vi måste börja om från början om det visar sig att vägvalet inte håller fullt ut. Några lärdomar kan vi säkert ta med oss, men sannolikt kommer det kosta både pengar och energi att byta spår – och om bristerna med den första lösningen upptäcks sent så blir omsvängningen kraftig och sällan varken effektiv eller genomtänkt. Man kan säga att vi då pendlar från en ytterlighet till en annan, istället för att redan från början verka för goda kombinationer av lösningar och därmed långsiktig balans och hållbarhet. Tekniska framsteg är ofta det som möjliggjort nya lösningar, och därmed gjort de gamla omoderna. Ofta är det stora ekonomiska intressen som varit drivkraften till utvecklingen av nya lösningar, men därmed också indirekt till låsningar och ibland till tvära pendlingar från en lösning till en annan. De här resonemangen känns kanske abstrakta – men låt oss titta på ett talande exempel.

Beroende på hur man definierar begreppet bil så kan man påstå att från början var elbilen vanligare än bilar med förbränningsmotorer. En kombination av prestandaskillnader, teknisk utveckling och ekonomiska intressen gjorde att förbränningsmotorer snart dominerade, samtidigt som utvecklingen av elbilsteknik avstannade. Ett annat sätt att uttrycka det är att samhället målade in sig i ett hörn – där allt krut lades på bilar med förbränningsmotorer. En snabbresumé av personbilens historia visar att vi senare på liknande vis periodvis har satsat stort på diesel, för att sen backa och istället satsa på etanol (vad hände med den satsningen?), därefter hybrider och nu är det elbilar som åter är i fokus – efter att ha tappat 100 år av potentiell utveckling av batteriteknik mm. Nu när pendeln slagit över mot elbilar igen börjar batteritillverkningen som sådan problematiseras, och vi riskerar få en ny pendel. Säkerligen har biltillverkare under årens lopp satsat en hel del på utveckling av alternativa koncept, men på samhällelig nivå har vi i praktiken pendlat mellan olika alternativ på ett sätt som knappast varit resurseffektivt, och inte heller gett oss ett hållbart samhälle. 

Fler exempel på pendlande mellan ytterligheter och tvära kast

Andra exempel är diskussionen om kärnkraftens vara eller icke vara, eller att vi tillsynes utan eftertanke satsat fullt ut på informationsteknologi, för att sen upptäcka att våra hjärnor stressas sönder av den ständiga uppkopplingen. På kort tid har elsparkcyklar rullats ut på bred front utan ordentliga analyser av varken miljönytta eller oönskade konsekvenser, och på liknande sätt står vi idag med ett stort antal plastgräsplaner med läckage av mikroplaster. Och när det gäller debatten om koldioxidutsläpp så har fokus lagts på en utsläppskälla i taget, åtminstone i det breda samtalet. Först på flygresor, sen köttkonsumtion, därefter klädindustrin och senast på elektronikkonsumtion – istället för att direkt diskutera och arbeta med helheten!

Just nu digitaliseras en mängd processer i samhället, och det satsas också stora skattemedel på denna utveckling. Även om det sannerligen finns stora möjligheter med digitalisering är risken att det ibland görs mest för att alla andra gör det, utan att först tänka igenom vilket behov eller problem som ska lösas. Om nyttan med det nya inte kan förklaras eller inte upplevs av användarna blir implementationen trög och kostsam, och vi riskerar en pendling tillbaka till det gamla arbetssättet (ibland i det fördolda).

Vi tycks ibland göra saker för att det är tekniskt möjligt snarare än för att det är en bra idé eller skapar ett hållbart samhälle på sikt. Resonemanget sätter fingret på att om det är några ledare som behöver agera för hållbara lösningar, så är det politiker. Men även ledarskapet i företag, organisationer och projekt behöver beakta hållbarhet vid beslutsfattande. Detta för att undvika att vi hamnar i ytterligheter och återvändsgränder där det sen är kostsamt och resurskrävande att vända på skutan.

Proaktivt ledarskap - reflektion och öppen dialog om alternativ

Vi behöver gå från ett reaktivt till ett proaktivt ledarskap, som tillåter kontinuerlig diskussion kring historiska data, nuläge och trender – oavsett ämne – och även kring de perspektiv som inte ligger i linje med den för ögonblicket förhärskande uppfattningen! Annars riskerar vi gå alltför långt i en riktning i ett slags flockbeteende, för att senare behöva göra en kostsam helomvändning. Vi behöver också ett ledarskap som accepterar att vi ibland behöver arbeta parallellt med flera alternativ istället för att tidigt låsa oss vid en lösning eller ett koncept i jakten på kortsiktig produktivitet.

Argument finner vi lätt genom att begrunda de pendlingar mellan ytterligheter som samhället gjort under årens lopp och vad de kostat – miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Utöver en livlig kommunikation behöver vi alltså ledare som tar sig tid att reflektera – på egen hand, och tillsammans med sin organisation och olika intressenter.

Jag menar att reflektion är en av ledarens viktigaste uppgifter! I den andan handlar min andra bok om proaktivt ledarskap, där vi genom reflektion och dialog undviker att vara händelsestyrda, och skapar hållbara lösningar såväl som hållbara organisationer. Boken heter Utan tvivel är chefen inte klok (Roos & Tegnér)och släpps i bokhandeln i dagarna. 

Henrik Szentes

Företagare och forskare

2019-10-09