Till startsida

Årsmöte PMI Sweden Chapter

Ort: Uppsala
Plats: Uppsala Konsert och Kongress, sal C
När: 2016-03-14 (kl 11:00-12:00)Lägg till i din kalender

Dagordning

1.Mötets öppnande
2.Upprop och fastställande av närvarande medlemmar
3.Fråga om Årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
4.Fastställande av Dagordningen
5.Val av Ordförande för Årsmötet
6.Val av Sekreterare för Årsmötet
7.Val av två (2) justerare att jämte ordföranden justera protokollet från Årsmötet, tillika rösträknare
8.Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015
9.Revisorns rapport över Styrelsens förvaltning 2015
10.Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
11.Styrelsens förslag till verksamhetsmål 2016
12.Styrelsens förslag till Budget för 2016
13.Förslag på revidering av stadgar
14.Val av styrelseordförande
15.Val av ledamöter till styrelsen
16.Val av revisor och revisorssuppleant
17.Övriga frågor
18.Årsmötets avslutande

Kostnad: Gratis
Avbokningsbar: Nej