Till startsida

Årsmöte 2018 PMI Sweden Chapter

Ort: Göteborg
Plats: Svenska Mässan, Hall F3
När: 2018-03-12 (kl 11:00-12:00)Lägg till i din kalender

Agenda

1. Mötets öppnande
2. Upprop och fastställande av närvarande medlemmar
3. Fråga om Årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
4. Fastställande av Dagordningen
5. Val av Ordförande för Årsmötet
6. Val av Sekreterare för Årsmötet
7. Val av två (2) justerare att jämte ordföranden justera protokollet från Årsmötet, tillika rösträknare
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017
9. Revisorns rapport över Styrelsens förvaltning 2017
10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
11. Styrelsens förslag till verksamhetsmål 2018
12. Styrelsens förslag till Budget för 2017
13. Förslag på revidering av stadgar
14. Val av styrelseordförande
15. Val av ledamöter till styrelsen
16. Val av revisor och revisorssuppleant
17. Övriga frågor
18. Årsmötets avslutande

En lättare lunch erbjuds registrerade deltagare mellan årsmötet och inledningen av PFP18

Typ: Nätverksträff
Kostnad: Gratis
Avbokningsbar: Nej
Aktivitetsansvarig:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Ways of Working0
  • Power Skills1
  • Business Acumen0
  • Summa PDU1