Till startsida

Årsmöte 2018 PMI Sweden Chapter

City: Göteborg
Location: Svenska Mässan, Hall F3
When: 2018-03-12 (11:00-12:00)Add to your calendar

Agenda

1. Mötets öppnande
2. Upprop och fastställande av närvarande medlemmar
3. Fråga om Årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
4. Fastställande av Dagordningen
5. Val av Ordförande för Årsmötet
6. Val av Sekreterare för Årsmötet
7. Val av två (2) justerare att jämte ordföranden justera protokollet från Årsmötet, tillika rösträknare
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017
9. Revisorns rapport över Styrelsens förvaltning 2017
10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
11. Styrelsens förslag till verksamhetsmål 2018
12. Styrelsens förslag till Budget för 2017
13. Förslag på revidering av stadgar
14. Val av styrelseordförande
15. Val av ledamöter till styrelsen
16. Val av revisor och revisorssuppleant
17. Övriga frågor
18. Årsmötets avslutande

En lättare lunch erbjuds registrerade deltagare mellan årsmötet och inledningen av PFP18

Type: Nätverksträff
Price: Free
Cancellable: No
Responsible for activity:

PMI:s Talent Triangle

PMI Talent Triangle
  • Technical0
  • Leadership1
  • Strategic0
  • Sum PDU1