Till startsida

 

Vi letar just nu efter nya volontärer till vårt team inom Partnerskap. 

I PMI Sweden Chapter har vi en ambition att tillhandahålla den bästa upplevelsen och värde får våra strategiska partners. 

Vilka är våra Partners?

Våra partners spelar en avgörande roll för att driva utvecklingen av PMI Sweden Chapter. Genom nära samarbete med oss bidrar dem aktivt till skapandet av aktiviteter och förbättringen av värde till nätverket. Deras stöd och delade vision gör det möjligt för oss att gemensamt forma framtiden för projektledarnätverk. 

För att lära dig mer om våra partners, besök gärna: https://www.pmi-se.org/Sponsorer.

Dina primära uppgifter:

Som medlem i Partnerskap teamet kommer du att stödja i följande process:

 • Kommunikationen med partners och upprätthålla relationer, samt samordna partnerskapsprogram.

 • Öka synligheten och engagemanget för partners. 

Personlighetsegenskaper som behövs för att matcha denna position:

 • Fokus på Kundnöjdhet: Se till att partners får värde för sitt engagemang. 

 • Relationsbyggande: Stärka banden med sponsorer för att öka engagemanget och främja ömsesidiga fördelar.

 • Flexibilitet: Viktigt för att effektivt kommunicera uppdateringar och möjligheter till partners från olika kulturella bakgrunder.

Fördelar för dig som Volontär för PMI Sweden Chapter:

Många volontärer runt om i världen håller med om att volontärarbete i PMI kan:

 • Utveckla din karriär och hjälpa dig att bli en bättre projektledare. Genom att nätverka och skapa kontakter med andra yrkesverksamma kan du utvecklas ytterligare och berika dig själv i din roll på jobbet.

 • Ge dig möjlighet att ge tillbaka till samhället genom att bidra med din kunskap och erfarenhet inom projektledning.

 • Utvecklas personligen genom att utveckla dina ledarskaps- och samarbetsfärdigheter.

 • Ge dig större insikter om PMI genom att engagera dig på nationell och internationell nivå.

 • Låta dig prova på nya roller som du inte har i ditt arbetsliv.

Du kan inkludera PDUer som en del av volontärarbete och uppdatera din PMI-certifiering.

Förutsättningar:

 • Du måste vara medlem i Project Management Institute's Sweden Chapter.

 • Kommunikationsfärdigheter på engelska är nödvändigt för denna roll.

Uppskattad arbetsbelastning: 4-8 timmar/månad

Om du är intresserad eller har några frågor, kontakta mig på imran.khurshid@pmi-se.org.

Imran Khurshid
Director Partnerships PMI Sweden Chapter
PMI Sweden Chapter

 
 

In English:
We are currently looking to add volunteers to our Partnership team. 

Who are our Partners?

Our partners play a pivotal role in driving the evolution of the PMI Sweden Chapter. By collaborating closely with us, they actively contribute to the creation of innovative activities and the enhancement of value within Sweden's premier network dedicated to projects and project management. Their invaluable support and shared vision enable us to collectively shape the future of project management excellence in Sweden. 

To learn more about our partners please visit https://www.pmi-se.org/Sponsorer.

Your tasks:

In the PMI Sweden Chapter we have an ambition to provide the best partnership experience and value. The Partnership department that adds value to the members and the extended project management economy, while bringing visibility and recognition to the partners.

As a member of the partnership team, you will support in the following process:

 1. Maintaining communication with partners and sustaining relationships, as well as coordinating partnership packages.

 2. Enhancing the visibility and engagement of sponsors. Monitor and evaluate sponsorship metrics.

 3. Updating partners about events and opportunities that the chapter will organize/deliver so that the partners can engage with them and gain value.
   

Personality traits that are needed to match this position:

 1. Focusing on Customer Satisfaction: Ensuring partners receive value from the chapter's events and opportunities through a customer service approach.

 2. Cultivating Relationships: Strengthening ties with sponsors to boost engagement and foster mutual benefits.

 3. Effective Communication Abilities: Vital for sustaining relationships and managing partnership packages.

 4. Flexibility and Adaptability: Essential for effectively communicating updates and opportunities to partners from diverse cultural backgrounds.

 

What is in it for you?

Many volunteers around the world agree that volunteering in PMI can:

 1. Develop your career and help your become a better project manager. By networking and making connections with other professionals, you can develop further and enrich yourself in your role at work. 

 2. Give you the opportunity to give back to the community by contributing through your knowledge and experience in project management.

 3. Develop personally by developing you leadership and collaborative skills. 

 4. Give you greater insights of PMI by getting involved in the national and international levels. 

 5. Let you try out new roles that you do not have in your working life. 

You can count the number of hours of volunteering and update your certification of PMI.
 

Pre-requisites

You must be a member of Project Management Institute’s Sweden Chapter.

Communication Skills in English is necessary for this role.

Estimated workload: 4-8 hours/month

If you are interested or have any questions please reach out to me at: imran.khurshid@pmi-se.org

Imran Khurshid

Director Partnerships PMI Sweden Chapter

 
 

 

2024-04-16