Till startsida

Projektledare och styrgrupper behöver kunna hantera paradoxer

Många upplever att samhället blir alltmer komplext, både privat och yrkesmässigt, och det finns en hel del forskning som bekräftar denna känsla. Projektledarrollen är inget undantag, och även om graden av komplexitet varierar med vilken typ av projekt du leder, och i vilket sammanhang, så präglas projektledning av att hantera krav och förväntningar från en mängd olika håll.

Ofta uppstår motstridigheter och intressekonflikter, ett fenomen som inom forskningen ibland kallas för organisatoriska spänningar. Vissa spänningar kan verka olösliga, men i denna krönika förklarar jag hur projektledare såväl som projektstyrgrupper i dessa situationer kan finna vägar framåt genom ett paradoxtänk.

Inspirerad av organisationsforskning och mina egna erfarenheter från många stora och komplexa projekt har jag sammanställt några typiska spänningar som projektorganisationer behöver förhålla sig till. Det finns förstås många fler, inte minst på individplanet och mellan arbetsliv och privatliv – men här fokuserar jag på det nödvändiga samspelet mellan projekt och linjeorganisation.

Projektmål vs. Strategi är en balansgång som måste hanteras med finess för att undvika suboptimering. Förvisso är en projektledares uppdrag att leverera projektmålen, men samtidigt är det viktigt att inte bli fartblind och ta beslut som är dåliga för organisationen som helhet. Till hjälp i detta helhetstänk finns projektstyrgruppen, som ju också har som uppdrag att följa upp projektets effektmål såväl som övriga strategiska aspekter. En klassisk suboptimeringsrisk handlar om projektkostnad vs. driftskostnad/intäkter – d.v.s. att man sparar pengar i projektet på ett sätt som leder till en sämre produkt/leverans vilket på sikt ger ett sämre ekonomiskt utfall totalt sett.

Leverantörens affärsmodell vs. Beställarens affärsmodell är en spänning som främst uppstår i så kallade interorganisatoriska projekt där en part har köpt ett projekt av en annan part, och där leveransen är så komplex att omfattande samarbete krävs under genomförandet. I princip varje dag i ett sådant projekt behöver beslut tas som i praktiken innebär en nackdel för den ena parten och en fördel för den andra. Rätt kontraktsupplägg i botten är en förutsättning, men även då krävs det eftertanke och god dialog för att hitta en fungerande balans över tid.

Beprövade lösningar vs. Innovation är en spänning som relaterar till både tidsperspektiv och affärsmodeller. På kort sikt kan det vara rätt att använda beprövade lösningar för att säkra den specifika projektleveransen, men samtidigt kan det leda till haltande innovations- och utvecklingsarbete på övergripande nivå vilket kan leda till försämrad konkurrenskraft.

Projekttidplan vs. Innehåll är en balansakt som jag tror alla som har arbetat i projekt känner igen. Även med en fastlagd budget finns det drivkrafter som gör att man både kan och bör optimera projektets innehåll, men förseningen är snart ett faktum om inte beslut som berör den kritiska linjen fattas och genomförs i rätt tid.

Flera av spänningarna ovan kan diskuteras i termer av:  ”…å ena sidan… å andra sidan…”, det vill säga det finns inget givet svar, utan båda perspektiven har sina goda argument. Det är alltså inte en fråga om antingen/eller utan snarare om att finna en optimal kombination, d.v.s. både/och. Dessutom skiftar argumenten över tid, för världen är ju dynamisk snarare än statisk. Det är därför viktigt att inse att varje beslut kan behöva justeras beroende på utvecklingen i projektet och i linjeorganisationen, liksom till följd av händelser i det omgivande samhället.

Att enligt resonemanget ovan acceptera att många spänningar faktiskt är paradoxer är förlösande, för plötsligt finns det möjlighet att komma bort från polarisering och ställningskrig där inställningen är att den ena sidan ska vinna över den andra. Sådana bataljer slutar ofta med en turbulent omsvängning som knappast gynnar vare sig projekten eller linjeorganisationen.

Ett paradoxtänk kräver helhetsperspektiv och omfattande diskussioner kring olika alternativ i både projektgrupper och projektstyrgrupper. Och när dessa samtal präglas av attityden att det finns en för stunden optimal kombination av vägar framåt snarare än av attityden att beslut handlar om att permanent fastslå vilket alternativ som är bäst, så blir samtalen öppnare och mer kreativa eftersom prestigelåsningar lättare kan undvikas. Flexibilitet i projektgenomförande är ett måste – men den måste vara kontrollerad, vilket jag skrivit om i både min doktorsavhandling och mina två böcker.

Ett krux är att ledare som vågar tänka både/och, och därmed inte lägger alla äggen i en korg inte sällan uppfattas som veliga eller obeslutsamma. Ett steg mot lösning är att projektgrupper, styrgrupper och styrelser ägnar en stund åt att resonera om hur ett paradoxtänk i beslutssituationer fungerar – och min förhoppning är att denna krönika ska bidra till att så sker!

Henrik Szentes
Konsult och forskare kring organisering, ledarskap och beslutsfattande

2020-10-08

Henrik Szentes

Henrik Szentes