Till startsida

Är förändringsledning något annat än projektledning?

Visst talas det mycket om förändringsledning nu för tiden? I nästan alla sammanhang där jag träffar projektledare, projektkontorschefer och chefer är det någon som nämner begreppet, och jag tror inte det bara beror på att jag medverkat i en nyligen utkommen bok om Förändringsledning, utan för att det helt enkelt är något som många anser vara viktigt. 

Som ett led i detta meddelade även PMI Sverige nyligen att man inlett ett samarbete med ACMP, Association for Change Management Professionals, en förening för professionella förändringsledare. Många projektledare tycker nog emellertid att de redan jobbar med förändringsledning, och en del undrar vad som egentligen är nytt. Vad skiljer förändringsledning från projektledning och hur påverkar professionaliseringen av förändringsledning projektledningsområdet?

Som jag ser det skiljer sig förändringsledning från projektledning på tre sätt.

För det första fokuserar förändringsledning och projektledning på olika saker. Projektledning handlar om att säkerställa att projektmålet nås (t.ex. att ett nytt IT-system utvecklas eller att ett kontor byggs om till att bli aktivitetsbaserat), medan förändringsledning syftar till att effektmålet nås, vilket oftast innebär att man måste få människor att ändra sina beteenden (t.ex. att få det nya IT-systemet att användas som det är tänkt eller att få medarbetarna att använda det aktivitetsbaserade kontoret på ett produktivt sätt).

Detta betyder i sin tur att förändringsledningsarbete och ett projektledningsarbete handlar om olika slags aktiviteter. Att formulera mätbara och utvärderingsbara mål och att planera aktiviteter och att följa upp dessa är något man ägnar sig åt inom både förändringsledning och projektledning. Men eftersom förändringsledning handlar om att säkerställa att önskade effekter från en viss förändring uppnås innehåller förändringsledarens verktygslåda en mängd redskap som handlar om kommunikation, ledarskap och hur man hanterar människors oro inför (och motstånd mot) förändring. Den här sortens kunskap kan förstås en projektledare också ha, men då främst för att kunna hantera de utmaningar som kan uppstå inom en projektgrupp, snarare än hos användare, brukare, medborgare, mottagare eller vilka det nu är som ska använda det som projektet syftar till att utveckla.

Ytterligare en skillnad mellan de båda områdena är att förändringsledning inte nödvändigtvis behöver genomföras i projektform. Visst kan det vara så att förändringsarbete bedrivs i ett projekt som löper parallellt med ett projekt som syftar till att ta fram eller utveckla en specifik lösning, eller att ett lösningsorienterat projekt innehåller ett delområde som syftar till att göra projektets mottagare beredda på det som projektet levererar (till exempel genom att utbilda eller informera dem), men eftersom förändringsledning handlar om att säkerställa att specificerade effekter faktiskt uppnås måste detta arbete genomföras i nära samarbete med den löpande verksamheten, i linjen. Detta betyder att det inte alltid är lämpligt att organisera förändringsledningsarbete som projekt. Ibland är det klokare att lägga in förändringsledningsarbetet som en del av organisationens verksamhetsplan. 

Det är tydligt att förändringsledningsområdet just nu genomgår en professionalisering, vilket innebär att de som arbetar med denna typen av verksamhet förs samman, sätter ord på sina aktiviteter och tydliggör vad som krävs för att man ska få kalla sig för ”förändringsledare”. Projektledningsområdet genomgick den här processen för ett par decennier sedan – PMI är en av de organisationer som varit drivande i den här frågan. Förhoppningsvis innebär professionaliseringen av förändringsledningsområdet att den viktiga kunskap som ibland glöms bort – hur man får människor att förändra sina beteenden – oftare kommer komma till användning, vilket är till nytta även för genomförandet av lyckade projekt.

Anette Hallin

Professor i företagsekonomi, Åbo akademi och docent vid Mälardalens högskola

This article is also available in English version.

2019-10-28