Nyhetsbrevsrubrik

Ser brevet konstigt ut? Klicka här

Aktuella aktiviteter

MAJ

2

Seminarium | Västerås

Lessons Learned

MAJ

7

Webinar |

AI för projektledare - Effektivisera arbetet med ChatGPT

MAJ

13

Seminarium | Jönköping

Upptäck möjligheterna med AI och hör om projektet AI Readiness på Science Park

MAJ

16

Seminarium | Stockholm

Insights from 40 Years of IT Project Management: Lessons Learned and Best Practices

MAJ

30

Seminarium | Uppsala

Insights from 40 Years of IT Project Management: Lessons Learned and Best Practices

JUN

3

Seminarium | Malmö

Projektkontor i teorin och praktiken

JUN

10

Seminarium | Malmö

Hur berörs du som projektledare av de Globala Målen?

Välkommen som medlem i PMI Sweden Chapter!

    -- English version below -- 

Vi i styrelsen tycker att det är väldigt roligt att du väljer att ge PMI och Sweden Chapter ditt förtroende, vilket vi vill tacka dig för. Med detta mail vill vi passa på att berätta lite om mervärdet med att vara medlem i PMI Sweden Chapter..

Webbplats www.pmi-se.org

Vi använder vår webbplats www.pmi-se.org som vårt främsta kommunikationsmedel, eftersom det är det mest tids- och kostnadseffektiva sättet. På vår webbplats hittar du bland annat våra medlemsaktiviteter och annan medlemsinformation. 

Inloggning
Använd dig av din möjlighet som medlem och logga in på webbplatsen. Du loggar in med: 

 • Medlemsnummer/E-post
  Medlemsnumret hittar du i e-posten som du fick när du registrerade dig första gången på www.pmi.org, på medlemsdiplom eller på medlemskortet. Medlemsnumret är personligt. Skulle du ha tappat bort ditt medlemsnummer kan du få informationen tillsänt dig, mer information om det hittar du på vår Frågor&svar-sida

 • Lösenord
  Första gången du loggar in som medlem på www.pmi-se.org skapas ett lösenord som skickas till din e-postadress. Om du inte får någon e-post med det nya lösenordet kan det bero på felaktigt registrerad e-postadress. Lösenordet är av sekretesskäl inte detsamma som på den internationella webbplatsen. Hur du ändrar dina medlemsuppgifter finns beskriven på vår Frågor&svar-sida. Skulle du mot förmodan inte komma in direkt vill vi be dig avvakta någon dag. Denna e-post kan ha nått dig fortare än uppdateringen av vårt medlemsregister.

Arbeta som volontär i någon av våra många arbetsgrupper

Alla som arbetar för PMI Sweden Chapter gör det ideellt. Fördelarna med att arbeta som volontär i någon av våra arbetsgrupper är att du kan 

 • dela med dig av din erfarenhet och bidra genom ditt kunnande och erfarenhet inom Project Management i sin vida bemärkelse.

 • förkovra dig och utvecklas inom området..

 • bredda ditt kontaktnät.

 • vara en aktiv del av och få insyn i PMI:s spännande värld.

 • driva Organisational Project Management framåt för att det skall bli en alltmer integrerad och central del i olika företag och andra organisationer.

 • få PDU:er för din arbetsinsats.

Läs mer om möjligheter till volontärsarbete på vår webbplats.

Kontakta gärna PMI SC Volounteer Manager om du vill få mer information eller skicka din intresseanmälan. Genom att alltfler aktivt bidrar i arbetsgrupperna kan vi tillsammans skapa ännu mer medlemsnytta!

Vad är mervärdet med att vara medlem i PMI och Sweden Chapter?

Som medlem i PMI kan du på www.pmi.org:

 • Läsa affärs- och projektlitteratur online

 • Söka artiklar från PMI publikationer sju år bakåt i tiden

 • Begära specifik forskning inom ett PM område

 • Beställa böcker med rabatt

 • Ladda ner någon eller flertalet av PMI’s många standarder

 • Använda dig av ett karriärramverk/steg för att hjälpa dig att planera karriären

 • Söka jobb, få karriärrådgivning och få feedback på din CV

 • Få rabatt när du anmäler dig till någon av PMI’s Global Congress (4 gånger per år, i Europa, Nordamerika, Afrika och Asia-Pacific)

Om du dessutom är medlem i Sweden Chapter kan du:

 • Delta gratis eller till kraftigt reducerat pris på samtliga aktiviteter anordnade av PMI Sweden Chapter, läs mer om aktuella och kommande aktiviteter i vårt kalendarium

 • Få åtkomst till medlemssidorna på www.pmi-se.org

 • Få vårt nyhetsbrev regelbundet som innehåller nyheter om certifieringar, utbildningar, aktiviteter mm. 

 • Arbeta aktivt som volontär i någon av våra arbetsgrupper och få PDU:er för arbetsinsatsen

 • Bidra med ditt kunnande och lära dig det senaste inom projektledningsvärlden

Sist men inte minst kan du genom ditt medlemskap ta del av PMIs stora nätverk på nationell och internationell nivå med över 900 000 medlemmar i mer än 190 länder! I Sverige finns det över 1600 PMI Sweden Chapter medlemmar.

På vår webbsida Frågor och Svar har vi sammanställt och besvarat de mest frekventa medlemsfrågorna.

 

Welcome to PMI Sweden Chapter!

We, from PMI Sweden Chapter, want to welcome you and wish to thank you for the trust you place in PMI and the Sweden Chapter. With this email, we would like to inform you about the benefits of being a member of PMI Sweden Chapter.

Website www.pmi-se.org

We use our website www.pmi-se.org as primary means of communication. Here you can find chapter activities and other useful information. 

Login
Use your option as a member and log in to the website. You log in with:

 • Membership number / Email
  Your membership number can be found in the receipt email that you received when you first registered on www.pmi.org, the member diploma or the membership card. The membership number is personal. Should you have lost your membership number, you can get the information sent to you; for more information, see our Q&A section

 • Password
  The first time you log in as a member at www.pmi-se.org, you can change the password that is sent to your email address. If you do not get an email with the new password, it may be due to incorrectly registered email address. The password is for privacy reasons not the same as on the international site. On how to change your password, see the Q&A section. Should you not be able to log in in directly, we recommend you to wait for a day. This email may have reached you faster than the update of our membership register.

Volunteering in one of our many working groups

Everyone who works for PMI Sweden Chapter does so on a volunteering basis.
The benefits of volunteering in any of our working groups is that you can

 • share your experience and contribute with your knowledge in Project Management

 • learn and broaden your knowledge about Project Management

 • expand your networkbe an active part of PMI and gain insight into its exciting world

 • help to move Organizational Project Management forward to become an integrated and central part of companies and other organizations

Read more about volunteering opportunities on our website.

Please contact PMI SC Volunteer Manager for more information or send your intend of interest. By actively contributing to the PMI Sweden Chapter, we can together create more membership benefits.

What is the benefit of being a member of PMI and PMI Sweden Chapter?

As a PMI member you can on www.pmi.org:

 • read useful and interesting articles on project management

 • find PMI publications from the last 7 years

 • request for specific research within project management

 • download PMI’s standards for project management

 • order books on project management to beneficial conditions

 • use career frameworks to plan your career

 • look for jobs, get career advice and help with your CV

 • receive discount when you register for one of PMI’s Global Congresses (4 times per year, in Europe, North America, Africa and APAC)

If you are also a member of PMI Sweden Chapter, you can

 • read more about current and upcoming activities in the calendar on our homepage and participate free or at a reduced price in all activities organized by the PMI Sweden Chapter

 • access the member pages at www.pmi-se.org

 • receive regularly our newsletter containing news about certifications, education, activities, etc.

 • volunteer in one of our workgroups and receive PDUs for this

 • contribute with your knowledge and learn the latest about the project management world

And not to forget, through your membership, you can access the extensive network of PMI at national and international level with over 900,000 members in more than 190 countries! In Sweden there are over 1600 PMI Sweden Chapter members.

On our website Questions and Answers we have compiled and answered the most frequent member questions.

 

 

Hälsningar/Regards,

Daniel Stenholm
Vice President Membership
________________________
PMI Sweden Chapter
Box 7380
103 91 Stockholm
Sverige
E-mail: daniel.stenholm@pmi-se.org
http://www.pmi-se.org/

Vårt årliga event Passion for Projects Congress arrangeras i Stockholm 11-12 mars, 2019

Sponsorer

Följ oss på Linkedin Följ oss på facebook

I PMI Sweden Chapter får projektledare möjlighet till
erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och vidareutbildning.

Project Management Institute Sweden Chapter

Postadress: Box 7380 S-103 91 Stockholm
www.pmi-se.org | info@pmi-se.org

Obs, det går inte att svara på detta mail.
Vill du komma i kontakt med oss gör du det här: https://www.pmi-se.org/Kontakt