Nyhetsbrev Volontärer December 2016

Aktuella aktiviteter

AUG

13

Webinar | Webinar

Mentorship Program Autumn 2024 Introduction

Projekt FaceLIFT

Hemsidan PMI-SE.org behöver uppdateras med mer innehåll och PMI global har en hel del bra innehåll på 'engelska' som vi kan låna. Jag undrar om det är någon som har tid att hjälpa till med ett internt projekt som kallas FaceLIFT? Vad innebär det praktiskt? Prio 1) hjälpa till att översätta dokument till svenska (bara 1 sida skulle vara till stor hjälp). Prio 2) hitta intressant online-innehåll som vi kan dela med våra medlemmar. Kontakta jennifer.teodorsson@pmi-se.org om du har möjlighet att bidra med hjälp.

Project FaceLIFT

Our web is in need for some content and PMI global has a lot of good content in 'English' we can borrow. I was wondering if there is anyone who has time to help with an internal project called FaceLIFT? What does this mean practically? Prio 1) Help to translate some documents to Swedish (even just 1 page would be of great help). Prio 2) Find interesting online content which we could share with our members. Please contact me jennifer.teodorsson@pmi-se.org

Passion for Projects 2017

Som volontär i PMI Sweden Chapter har du den stora förmånen att få gratis deltagaravgift på vår årliga kongress Passion for Projects 13-14 mars. Om du utnyttjar denna möjlighet, förväntas du göra vissa arbetspass under kongressen. När, var och hur kommuniceras i god tid innan.

Ta denna chans att uppleva vårt fantastiska event "inifrån". Du anmäler dig genom att logga in på hemsidan (länk http://www.pmi-se.org/Kalendarium/Passion-for-Projects_Malmo_2017-03-13  ) . Är du registrerad som aktiv volontär i systemet, kan du då anmäla dig gratis.

Boka även in söndagen den 12 mars, dagen innan då mini-LIM kommer gå av stapeln. Förutom att få en djupare insikt i vad PMI är och vad PMI står för både globalt och lokalt, får vi såklart möjlighet att lära känna varandra ännu mer och nätverka. Dagen avslutas med Speakers Dinner, middag tillsammans med några av talarna som ska medverka på konferensen. Vi kommer även dela ut pris för Årets Volontär 2016.

/Katarina Strömberg VP Branch South & Therese Helander VP Volunteer and IT

Passion for Projects 2017

As a volunteer in the PMI Sweden Chapter you have the great privilege to register for free to our annual congress Passion for Projects. If you take advantage of this opportunity, you are expected to perform certain duties during the congress. What, when and how will be communicated before the event.

Don't miss out on experiencing this fantastic event from the inside. Register by logging in on the homepage. If your status is active volunteer in the system, you will be able to register for free.

Save the date, 12th of march, the day before, when the mini-LIM will take place. In addition to getting a deeper understanding of what PMI is and what PMI stands for both globally and locally, we are of course get the opportunity to get to know each other even more and to network. The day ends with Speakers Dinner, along with some of the speakers who will participate at the conference. We will also award the Volunteer of the Year in 2016.

/Katarina Strömberg VP Branch South & Therese Helander VP Volunteer and IT

 

 

Det är dags att nominera Årets volontär 2016

Vem bör uppmärksammas för sin insats och engagemang som volontär i PMI Sweden Chapter? Hjälp oss nominera lämpliga kandidater. Varje år utses en volontär som bidragit på ett betydelsefullt sätt till att utveckla verksamheten och/eller medlemmarna inom PMI och PMI SC.

Kraven för att kunna bli nominerad är att personen är engagerad som volontär och upprätthåller sin status som PMI-medlem. Vänta inte för länge – sista nomineringsdag är 15 januari 2017. (Länk http://www.pmi-se.org/Volontarer/Ansokan-Arets-Volontar-2016)

/Sofia Krafft HR-volontärskoordinator öst

Läs mer

It's time to nominate Volunteer of the Year 2016

Who should be recognized for their efforts and dedication as a volunteer in the PMI Sweden Chapter? Help us nominate suitable candidates. Each year, one volunteer who contributed in a significant way to the development of the business and / or members of PMI and PMI SC.

The requirements to be nominated is that the person is involved as a volunteer and maintains its status as a PMI member. Do not wait too long - the last date for nominations is 15 January 2017.

/Sofia Krafft HR-Volunteer coordinator East

Läs mer

Region 8 möte Aten

Ett glatt gäng från Sverige tog sig till Aten för att möta andra PMI:are från andra delar av Europa under en helg i oktober. Över 180 deltagare från 38 chapters i Europa deltog.Det var en hel mängd seminarier inom områden som verktyg, utveckling av medlemmar och Chapters, ledarskapsfrågor och frågeställningar runt PMO. För egen del fokuserade jag på en del olika seminarier runt ökat medlemsvärde. Jag kan i min roll som Director HR även ta tillbaka det i mitt arbete och det känns väldigt kul och spännande att försöka se om andras idéer kan komma till nytta för oss i Sverige. Det var trevliga arrangemang på kvällarna med mycket umgänge med PMI:are från de andra länderna så när jag kom hem hade jag ett påfyllt nätverk på både LinkedIn och Facebook. Nästa års Region 8 möte är i Malmö 17-19 November.

/Henrik Stadler HR Director

 

 

Region 8 meeting Athens

A happy bunch from Sweden came to Athens to meet other PMI people from other parts of Europe during a weekend in October. Over 180 participants from 38 chapters in Europe participated. It was a lot of seminars in areas such as tools, development of members and chapter leadership issues and issues around the PMO. For my part, I focused on different seminars around the how to increase member value. I can in my role as Director HR also take it back in my work and it feels really fun and exciting to try to see if other people's ideas can be useful for us in Sweden. It was a nice arrangement in the evenings with plenty of interaction with PMI people from other countries, so when I got home I had a loaded network on both LinkedIn and Facebook.

Next year's Region 8 meeting is in Malmö November 17 to 19.

/Henrik Stadler, Director HR

SLIM 2016 i Malmö

Medlemsvärde var temat för årets SLIM-dagar i Malmö den 18 - 19 november, arrangerade av PMI Sweden Chapter. SLIM står för Strategic Leadership Institute Meeting och är ett återkommande arrangemang där nätverksledare, stabsfunktioner och styrelse träffas för att diskutera framtidsfrågor, inspirera och inspireras. 

Therese Helander, Vice President Volunteers and IT, hälsade välkommen på fredagskvällen och lämnade över till Cecilia Svensson, ordförande i PMI Sweden Chapter, som slog an tonen och delade med inspiration och passion tankar om vision och mission. Volontärerna, där en del varit med några månader och andra i över tio år, fick också en översikt av vilka värderingar som ligger till grund för verksamheten. Cecilia delade också ett par nyheter. Europas olika Chapters har ingått en överenskommelse om samarbete. Då dessa representerar 30 000 medlemmar kommer de att utgöra en betydligt starkare röst i PMI än vad de enskilda Chapters kan göra. En annan nyhet var att PMBoK v5 nu är översatt till svenska.

Större delen av lördagen ägnades åt workshops kring medlemsvärde under ledning av Jerk Vallgårda, Vice President Members. Många idéer dokumenterades, deltagarna tog "actions" och Jerk kommer att ta materialet vidare i sitt team. Mer information om detta i senare nyhetsbrev och på webben.

När Henrik Stadler, HR Director summerade konferensen kunde han konstatera att alla förväntningar hade mötts. "Vad roligt att lära känna dessa goa människor", "inspirerande", "det känns nästan som en familj", var några av kommentarer som hördes vid avslutningen.

/Per Anevik HR-volontärskoordinator syd

SLIM 2016 in Malmö

Member Value was the theme of this year's SLIM days in Malmö on 18 to 19 November, organized by PMI Sweden Chapter. SLIM stands for Strategic Leadership Institute Meeting and is a regular event where network managers, staff functions and the Board will meet to discuss future issues, inspire and be inspired.

Therese Helander, Vice President, Volunteers and IT, welcomed on Friday evening and handed over to Cecilia Svensson, president of PMI Sweden Chapter, who set the tone and shared the inspiration and passion ideas about vision and mission. Volunteers, where some have been with PMI a few months and some for over ten years, also received an overview of the values ​​that are the basis for the business. Cecilia also shared a couple of news. Europe's various Chapters have signed an agreement on cooperation. As these represent 30,000 members, they will provide a much stronger voice in PMI than the individual Chapters can do. Another innovation was that PMBOK v5 is now translated into Swedish.

Most of Saturday was devoted to workshops on member value under the leadership of the Jerk Vallgårda, Vice President, Members. Many ideas were documented, the participants took "actions" and Jerk will take the material further in his team. More information on this in later newsletters and on the web.

When Henrik Stadler, HR Director summed conference, he could say that all expectations had been met. "What a pleasure to get to know these wonderful people," "inspiring," "it almost feels like a family," were some of the comments that were heard at the conclusion.

/ Per Anevik HR volunteer coordinator south

Julhälsning

Tipp tapp tipp tapp, vintermörkret har lagt sig över Sverige samtidigt som de sista "julklapps-leveranserna" stressplaneras för att hinna landa lite just-in-time under julgranen, i strumpan eller som en gåva för att visa uppskattning till en annan människa Å vad finns då på önskelistan? Ho ho, jag tänker att det som vuxna längtar efter är att komma "hem", bli välkomnad och känna ett varmt mottagande, kanske med doften av kanel, kardemumma, nejlikor och extra kryddigt nätverkande. Att få känna förväntan inför julledighetens passionerade mingel och kompetenshöjande diskussioner. Dessa ger en känsla av att man är mitt i en bok av levande kompetens som väcker närande och utvecklade ideer om hur du vill utvecklas under 2017 i dina olika rollbeskrivningar som du är ägare av. Å vad längtar man efter då? JO, att få mötas av entusiastiska, inspirerande, kompetenta, glädjespridare som vill utveckla professionen projektledare i Sverige – ett STORT TACK för att du väljer att vara en av dem som gör varje PMI-seminarie till en julklapp för vuxna i Sverige.

God Jul och Gott Nytt År önskar PMI Styrelse dvs Annelie, Cecilia, Fairooz, Håkan, Jennifer, Jenny, Jerk, Katarina, Mattias, Therese och Torsten.

 

 

Christmas Greetings

Tipp tapp tipp tapp, the winter darkness has once again settled over Sweden while the last "Xmas gift-deliveries" are being planned in last-minute, to land just-in-time-ly for the Christmas tree, the stockings or as a gift to show appreciation to another person. So what then is on the wishing-list? Ho, ho, I think that adults yearn for, is to come "home", be welcomed and feel a warm reception, perhaps with the scent of cinnamon, cardamom, carnation and some extra spicy networking.Getting to feel the anticipation of Xmas - passionate mingles and empowering skills’ discussions. The intense feeling of being in the centre of a book of living competences that nurtures the development of ideas on how you would like to develop in 2017 in your various role descriptions that you own (parent, son/daughter, brother/sister, project manager etc). And what do you long for, then? Well, to be greeted by enthusiastic, inspiring, competent, cheerful individuals who want to develop the project manager profession in Sweden - a BIG THANK YOU for choosing to be one of those that makes every PMI seminar a Christmas gift for adults in Sweden.

Merry Christmas and Happy New Year from the PMI Board of Directors that is, Annelie, Cecilia, Fairooz, Hakan, Jennifer, Jenny, Jerk, Katarina, Mattias, Therese and Torsten.

Från chefen

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Er alla volontärer som har bidragit under 2016, litet som stort. Tillsammans har vi gjort detta till ännu ett framgångsrikt PMI år. Jag ser fram emot Passion for Projects i mars och förhoppningsvis få träffa er alla på plats i Malmö. Men vi ses givetvis redan på söndagens mini-LIM. Till dess önskar jag er en riktigt God Jul och Gott Nytt År tillsammans med era nära och kära.

/Therese Helander, VP Volunteers and IT

From the boss

Finally, I would like to thank all the volunteers who have contributed in 2016, small or large. Together we have made this another successful PMI year. I look forward to Passion for Projects in March and hopefully seeing you all in place in Malmö and, of course, already on Sunday's mini-LIM. Until then, I wish you a Merry Christmas and Happy New Year with your loved ones.

/Therese Helander, VP Volunteers and IT

Sponsorer

Följ oss på Linkedin Följ oss på facebook

I PMI Sweden Chapter får projektledare möjlighet till
erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och vidareutbildning.

Project Management Institute Sweden Chapter

Postadress: Box 7380 S-103 91 Stockholm
www.pmi-se.org | info@pmi-se.org

Obs, det går inte att svara på detta mail.
Vill du komma i kontakt med oss gör du det här: https://www.pmi-se.org/Kontakt