Nyhetsbrev Volontärer PMI SE 2017-7

Aktuella aktiviteter

AUG

13

Webinar | Webinar

Mentorship Program Autumn 2024 Introduction

Nyheter från PMI IT

Just nu pågår ett utvecklingsprojekt för webbplatsen för PMI Sweden (pmi-se.org) i syfte att erbjuda ett anpassat gränssnitt och nya funktioner för mobila enheter som mobiltelefon eller surfplatta. Syftet med projektet är att PMI SE ska kunna erbjuda ett ökat medlemsvärde med ny funktionalitet. Samtidigt blir de nya funktionerna också tillgängliga i det vanliga webbläsargränssnittet. Vi har en första version klar, som också visades i samband med Region8-mötet i november. Den versionen testas för närvarande av ett begränsat antal utvalda användare, för att få lite feedback. ”PMI Appen” kommer att erbjuda följande funktionalitet:
• My Membership profile
• My Events
• My Connections
• My Communication

Vi arbetar nu med att färdigställa version 2 - den första versionen som kommer att göras tillgänglig för medlemmar. Den planeras att vara tillgänglig under februari 2018, för att sedan kunna presenteras under Mini-LIM, söndagen den 11 mars 2018, inför Passion for Projects 2018.

Region 8

PMI höll ett stort möte för det som kallas region 8 (enkelt uttryckt som Europa med omnejd) på Clarion Live i Malmö från den 17:e till den 19:e november. Jag blev inbjuden att delta i egenskap av volontär som direktrapporterar till någon i PMI Sweden Chapters styrelse.

Under mötet hålls föredrag av funktionärer från olika lokalavdelningar, och jag lyssnade bland annat på ett föredrag om hur lokalavdelningen i Turkiet jobbar med sponsorer, ett annat med idéer från Frankrike för samarbeten med rekryterare, samt ett om hur Spanien gör för att få nöjda och glada volontärer.

Totalt 173 personer från 47 olika lokalavdelningar (chapters) deltog och även om jag inte hann prata med alla så knöt jag många nya värdefulla kontakter. Min förhoppning är att själv få delta vid fler likartade möten framöver, men också att andra volontärer skall få denna fina chans. Mötet sponsrades bland annat av Antura, men också av Malmö stad som bjöd på galamiddag för alla deltagare med Malmös borgmästare Kent Andersson som värd, som utöver värdskapet också höll ett mycket uppskattat tal om Malmö och dess fina stadshus historia. Tack PMI och PMI Sweden Chapter för att jag fick delta, jag kommer att leva länge på den positiva energi som konferensen gav mig.
/Klas Olsson

Region 8 möte för en förstagångs besökare

Första frågan, vad är ett Region 8 möte?
Det är ett årligt event främst för alla PMI chapter ledare i Europa och i år hade PMI SE den stora äran att stå som värd för detta arrangemang. Syftet är att lära av varandra genom att dela erfarenheter men också att bygga ett starkare community inom PMI och Europa.
Som besökare för första gången var det svårt att sätta någon speciell förväntan, men givetvis så fanns några självklara punkter med på listan såsom att träffa nya människor, bygga starkare relation till redan befintliga kontakter och finna nya insikter. Jag ska försöka välja ut mina topp tre gällande vad jag tar med mig vidare.

1 Alla är människor
I sammanhang som PMI finns det alltid en stor spridning av erfarenhet allt från personer som mig som är relativt nya i professionen till andra som har flera år av erfarenhet, bådat nationellt och internationellt, inom ett flertal områden såsom projektledning, portföljshantering, riskhantering, osv. Det som jag imponeras över är hur gärna individer vill dela med sig av sin kunskap och erfarenhet och verkligen inkludera alla personer i olika diskussioner. Detta oavsett om det sker under mer strukturerade former såsom workshop eller informella som pausmingel eller ”efter middagen-nätverkande”.

2 Våga fråga
Din största fiende från att lära nytt är dig själv. Våga släppa garden, blotta dina svagheter och ta hjälp av andra. Lyssna, reflektera och lär. Än så länge har jag inte stött på någon som inte uppskattar att få en fråga på något som de har kunskaper inom och gladeligen delar de med sig. Våga gärna fråga i grupp, för har du ett problem eller en fundering så är sannolikheten väldigt stor att någon annan också har det.

3 Ha roligt
Att bygga något som PMI som till stor del är baserat på volontärsarbete kräver såklart att alla hittar sin motivation på sitt egna sätt. Ofta är det flera olika aspekter som påverkar och för mig är en motivationskraft, som jag gått in på tidigare, att umgås med människor som utmanar mig och får mig att utvecklas. Vad jag också motiveras av och förundras över varje gång och jag umgås med PMIare är deras närhet till skratt och att ständigt bjuda på sig själva oavsett om det kommer till att klä ut sig till en älg, uttrycka sin passion för projektledning eller sjunga och dansa till små grodorna inför 173 deltagare från 44 av 47 PMI chapters i Europa. Våga ha roligt, bjud på dig själv, för då går allt så mycket enklare och du gläds tillsammans!

Inför Passion for Projects 2018 i Göteborg representerar jag gruppen för sponsorskap och inom detta område diskuterades mängdvis med idéer både med sponsorerna för Region 8, Antura och Visuellplanering, och PMI representanter på plats. Sitter du inne på några idéer för hur vi kan skapa mervärde för deltagarna, sponsorerna och PMI SE gällande sponsorskap så får ni mer än gärna skicka det till mig via Daniel.Stenholm@pmi-se.org. Alla idéer är välkomna!
Hoppas vi ses i Gbg! /Daniel Stenholm

Region 8

Region 8

Nu är det dags att nominera årets volontär 2017

Vem bör uppmärksammas för sin insats och engagemang som volontär i PMI Sweden Chapter? Hjälp oss nominera lämpliga kandidater. Varje år utses en volontär som bidragit på ett betydelsefullt sätt till att utveckla verksamheten och/eller medlemmarna inom PMI och PMI SE.

Kraven för att kunna bli nominerad är att personen är engagerad som volontär och upprätthåller sin status som PMI-medlem. Vänta inte för länge – sista nomineringsdag är 14 januari 2018.

Läs mer

Tack från styrelsen

Midnatt råder, tyst det är i min inbox, tyst i min inbox. Volontärer, fixar, donar, seminarier. Tipp TACK, Tipp TACK, Tippe, Tippe Tipp Tack, Tipp, Tipp Tack

God jul och Gott Nytt År önskar PMI SE Styrelsen för 2017

News from PMI IT

We are currently running a development project for the PMI Sweden (pmi-se.org), with the goal of being able to offer a better user interface for mobile devices like smartphones and tablets. The purpose of this project is that PMI SE will be able to provide increased member value with improved functionality. At the same time we will provide the new functionality to the standard web interface as well. The first version is ready, and was also demonstrated at the Region8 meeting in November. The “PMI App”, will provide the following functionality.
• My Membership profile
• My Events
• My Connections
• My Communication

We are now in the development phase for version 2 – the first version to be made available for members. That version is planned to be completed during February 2018, to be presented at the Mini-LIM, Sunday March 11th 2018 before Passion for Projects 2018.

PMI SE App

Region 8

PMI Region 8 PMI held a large meeting for Region 8 (essentially Chapters in Europe and a few surrounding countries) in Clarion Live in Malmö on November 17-19, and as a volunteer reporting to a Sweden Chapter board member, I was invited to attend.

During the meeting, there were a lot of lectures by volunteers from the different chapters around the region, and I attended for instance a session on how the Turkey Chapter is working with sponsors, another session by the France Chapter on ideas for working with recruiting agencies, and further one about what a chapter in Spain is doing to make their volunteers feel satisfied and want to continue volunteering.

In total 173 persons from 44 different chapters attended the meeting, and even though I did not have a chance to talk to all of them, I made a lot of new, interesting acquaintances. I hope to attend similar events in the future, and also for other volunteers to have the same opportunity.

The meeting was sponsored by Antura and the City of Malmö, who also invited everyone to a gala dinner in the Malmö City hall, hosted by the Mayor of Malmö, Kent Andersson. in addition to hosting the dinner, he also spoke about the beautiful City Hall and its interesting history.

Thank you PMI and PMI Sweden Chapter for giving me this opportunity; the positive energy the conference gave me will last long.
/Klas Olsson

Region 8 meeting for a first timer

The first question, what is a Region 8 meeting?
It is an annual event mainly for all PMI chapter leaders in Europe and this year PMI SE had the great honor to host this event. The aim is to learn from each other by sharing experiences, but also building a stronger community within PMI and Europe.

As a visitor for the first time, it was difficult to have any specific expectations, but of course there were some obvious points on the list, such as meeting new people, building stronger relationships with already existing contacts, and gaining some new insights. I will try to pick my top three for what I will take with me.

1 Everyone are people
In the context of PMI, there is always a wide spread of experience ranging from people like me who are relatively new in the profession to others who have several years of experience, both nationally and internationally, in a number of areas such as project management, portfolio management, risk management, etc. What really impress me is how happily people share their knowledge and experience and really include everyone in various discussions. Regardless of whether it takes place in more structured forms such as workshop or informal such as pause or "after dinner networking".

2 Dare to ask
Your biggest enemy from learning is yourself. Dare to drop your curtain, reveal your weaknesses and help others. Listen, reflect and learn. So far, I have not encountered anyone who does not appreciate having a question on something they have knowledge of and gladly share. Dare to ask in group, because if you have a problem or a foundation, the likelihood is very great that someone else also has it.

3 Have fun
Building something like PMI, which is largely based on volunteering, obviously requires everyone to find their motivation in their own way. Often, there are several different aspects that affect and to me is an motivational force, as I have discussed earlier, to socialize with people who challenge me and make me evolve. What I'm also motivated by and marvel at every time and I hang out with PMIare is their proximity to laughter and constantly inviting themselves, whether it's dressing up a moose, expressing their passion for project management or singing and dancing to small frogs in front of 173 participants from 44 of 47 PMI chapters in Europe. Dare to have fun, invite yourself, because then everything goes so much easier and you are happy together!

For the upcoming Passion for Projects 2018 in Gothenburg, I represent the sponsorship group, and in this area a lot of ideas were discussed with the sponsors of Region 8, Antura and Visual Planning, and PMI representatives in place. If you have any ideas on how to increase the value for the participants, sponsors and PMI SE regarding sponsorship, please feel free to send them to us through Daniel.Stenholm@pmi-se.org.
All ideas are welcome! /Daniel Stenholm

It´s time to nominate Volunteer of the Year 2017

Who should be recognized for their efforts and dedication as a volunteer in the PMI Sweden Chapter? Help us nominate suitable candidates. Each year, one volunteer who contributed in a significant way to the development of the business and / or members of PMI and PMI SE.

The requirements to be nominated is that the person is involved as a volunteer and maintains its status as a PMI member. Do not wait too long - the last date for nominations is 14 January 2018.

Läs mer

Thank You from PMI SE Board

(Based on Swedish Christmas Carol known as Tipp Tapp)
Midnight reigns, it is quiet in the houses, in the houses. Volunteers are coordinating, events.

Tipp Tapp, THANK YOU, Tippe Tippe THANK YOU, THANK YOU ALL

Merry Christmas and A Happy New Year

 

 

 

Sponsorer

Följ oss på Linkedin Följ oss på facebook

I PMI Sweden Chapter får projektledare möjlighet till
erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och vidareutbildning.

Project Management Institute Sweden Chapter

Postadress: Box 7380 S-103 91 Stockholm
www.pmi-se.org | info@pmi-se.org

Obs, det går inte att svara på detta mail.
Vill du komma i kontakt med oss gör du det här: https://www.pmi-se.org/Kontakt