Till startsida

Outreach - Samverkan

Genom nära samverkan med det omgivande samhället arbetar PMI Sweden Chapter för att hitta hållbara lösningar på vår tids stora projektutmaningar.

Akademisk samverkan (Academic Outreach)

Relationer med högskola och universitet för att skapa medvetenhet om PMI och projektledning inom akademien. Vi genomför  seminarier för studenter, där vi har varit hos bland annat Lunds universitet och Chalmers Tekniska Högskola.

Näringslivssamverkan (Corporate Outreach) 

Vi vill stötta näringsliv och organisationer att se värdet av projektledning som metodik att ta strategier till implementering. Exempevis genomför vi frukostseminarier tillsammans med KPMG som är vår partner kring den årliga svenska projektundersökningen "Swedish Projects Review". 

 

Swedish Project Review

Swedish Project Review kan ses som Sveriges ledande temperaturmätare för projekt. Den omfattar branschspecifika nyckeltal, trender och beskriver områden som behöver förbättras. Rapporten ges ut årligen i samarbete mellan KPMG och Project Management Institute (PMI) Sweden Chapter. 

 
Swedish Project Review 2019 - Delivering Value Beyond Borders

KPMGs och PMIs senaste rapport inom projekt- och förändringshantering visar på stora skillnader i vad organisationer säger sig behöva för att driva framgångsrika projekt och vad som faktiskt finns att tillgå. IT-industrin toppar listan på branscher som har relativt välutvecklade arbetssätt och förmågor, medan energibranschen och offentlig verksamhet upplever större svårigheter.

Läs rapporten

 

Swedish Project Review 2018 - Embracing Agility

Under 2018 har många fortfarande svårt att leverera sina projekt i tid, enligt budget och med realiserad nytta. En överväldigande majoritet lär inte av sina misstag – möjligheter att dra fördel av förvärvade kunskaper går ofta förlorade. Det framgår i en rapport om projektstyrning från KPMG och PMI.

Läs rapporten

 

Swedish Project Review 2017 - Gearing up for transformation

Att genomföra rätt projekt på rätt sätt är en nyckel till ökad konkurrenskraft och framgång. Inte minst när alla stora investeringar, förändringar och strategiska satsningar i dag drivs som projekt. Tillsammans med KPMG har PMI Sverige genomfört en omfattande undersökning inom området. Resultatet bekräftar att det i Sverige finns en begränsad koppling mellan strategi/affärsmål och de projekt som drivs.

Läs rapporten